Fraud Alert

It has come to our attention that some applicants are receiving calls and being asked to make a deposit or pay a fee to private accounts. Please be aware, Ayiti College will never call you to pay or make a bank deposit into any private account. All instructions on payments are at this link www.ayiticollege.edu.ht/payments.

 

We do not send emails from private accounts. All our emails end with @ayiticollege.edu.ht and our telephone number is: 509 34 31 0806If you receive such a call, please contact us immediately.  Forward any fraudulent emails to legal.dept@ayiticollege.edu.ht

Alèt fwod

Yo fè nou konnen ke kèk aplikan ap resevwa apèl kote y’ap mande yo pou fè yon depo oswa peye yon frè nan kont prive. Tanpri sonje, Ayiti College pa janm rele pou mande peye oswa fè yon depo labank nan okenn kont prive.  Tout enstriksyon ki konsene pèman yo nan lyen sa a: www.ayiticollege.edu.ht/payments.

 

Nou pa voye imèl nan kont prive.  Tout imèl nou yo fini ak @ayiticollege.edu.ht ak nimewo telefòn nou an se: 509 34 31 0806Si ou resevwa yon apèl konsa, tanpri kontakte nou imedyatman.  Transfere nou emèl fwod yo sou legal.dept@ayiticollege.edu.ht

Application Fees - Frè Aplikasyon

Frè aplikasyon sila-a pa ranbousab

Application fees are non-refundable

You can pay your $100 US admission application fees by clicking the button above if you have a credit/debit card. 

To facilitate applicants living in Haiti, Ayiti College has a financial partner, Future Generations. All payments made on Haitian territory will be processed by the organization

Future Generations

Mon Cash: Until July 15, the applicable rate is 121G for $ 1 USD

*202*31*50934310806*amount*PIN# + Send

Haitian Gourde:  Until July 15, the applicable rate is 121G for $ 1 USD

Sogebank 2606053649

BUH 14000006228

American Dollar

BUH 14000006239

Reference:

AC Application Fees + Full Name of Student + Student ID number

Same reference applies to credit card payments.

Ou ka peye $100 US frè aplikasyon pou admisyon ou yo nan klike sou bouton ki anwo a si ou gen yon kat kredi / deb

 

Pou nou ka fasilie aplikan kap viv Ayiti yo, Ayiti College gen yon patnè finansye ki se Future Generations. Tout pèman kap fèt sou teritwa ayisyen an ap fèt sou kont Òganizasyon sa:
 

Future Generations

An Goud: 

Sogebank 2606053649
BUH 14000006228

Ameriken
BUH 14000006239

Mon Cash: Rive Samdi 15 Jiyè, to aplikab lan se 121G pou 1$ USD

*202*31*50934310806*kantite kob*PIN# + Send

 

Referans:

frè aplikasyon AC + non konplè elèv la + nimewo idantifikasyon elèv

Menm referans aplike nan peman kat kredi.