WE CAN HELP

Applying for college, or even considering the idea of a post secondary education can be a bit of a challenge, we are here to help you through the entire process. We will answer your questions and put you in touch with members of our community to make the process as smooth as possible. 

We are passionate about education and we do it from the heart.

NOU KA EDE

Aplike nan kolèj, oswa menm anvizaje lide yon edikasyon apre nivo segondè ka yon defi, nou la pou ede w nan tout pwosesis la. Nou pral reponn tout kesyon w yo epi mete w an kontak ak manb kominote nou an pou rann pwosesis la pi fasil ke posib. 

Nou genyen anpil pasyon pou edikasyon epi nou fè li ak kè nou.

  FAQs Kesyon–Repons  

Frequently asked questions - Kesyon moun poze souvan

Kreyol

Ki kote Ayiti College ye?


Ayiti College gen yon mikro kanpis nan Haiti, Polòy, Woumani, Tuki ak Jòjia (Ewòp)
Ki egzijans ki genyen pou admisyon?


Egzijans yo espesifik parapò ak pwogram yo. Ou bezwen ranpli kondisyon pwogram nan epi posede yon pyès Idantifikasyon valid.
Ki pri frè etid la?


Ale nan sit entènèt nou an www.kry.ayiticollege.edu.ht/lekol
Eske nou ofri kou nou yo nan lòt lang apre Kreyòl?


Wi nou fè sa! Genyen kou an Anglè ak Polonè. Yo tout swiv menm règ admisyon yo.
Ki sa deviz inivèsite "Limye, Verite, Amitye" vle di?


Limye - siyifi limyè a ki klere chemen nou yo kap mennen nan Verite, Verite a ki ban nou konesans ki mennen nou nan Lamitye, Amitye an se lyen ki ant zanmi ak kominote.

Nou ret kwè ke limyè a pral pote konesans, epi konesans sa a pral mennen nou nan zanmitay ak kominote.
Kouman mwen ka aplike pou Ayiti College?


Aplike sou sit entènèt nou an ki se: www.ayiticollege.edu.ht/register
Kouman pou mwen aplike pou yon bousdetid?


Aplike sou sit entènèt nou an ki se: www.ayiticollege.edu.ht/enspire
E si mwen nan klas 11yèm ane ou Reto?


Aplike kanmenm epi n’ap konsidere transkripsyon nòt segondè ou yo.
Èske mwen ka aplike pou etidye ak Ayiti College si mwen deja ap etidye nan yon lòt inivèsite?


Wi, si ou ta swete vin etidye nan Ayiti College, premye bagay se ta aplike pou kòmanse yon kou pou premye (1) ane. Lè wap fè aplikasyon an, nap pran ankonsiderasyon dosye akademik konplè ou. Voye nou yon imèl pou plis enfòmasyon nan admissions@ayiticollege.edu.ht
Èske nou toujou louvri pandan CoronaVirus la? Èske gen yon lòt opsyon si Corona ta retounen?


Nou pa louvri pou kounyea, men nou espere ke nap ka ouve an mwa Oktòb. Sa a se Politik Covid nou anba a
Covid-19 Avi:
Nan tan pandemi mondyal sila, enstitisyon edikasyon siperyè yo ap fè fas a yon moman inovasyon, chanjman ak ensètitid. Akòz enprevi ki genyen nan travay enstitisyonèl atravè lemond nou konfime ke Ayiti College nan admisyon 2020 yo pral fèt dapre orè, kòmansman etid yo pral depann de patenarya ak inivèsite yo, ak politik nasyonal ki mete an plas akòz pandemi mondyal la. Pou kounyea, nou ap enfòme ke semès otòn nan ap kòmanse jan li te planifye nan tout inivèsite ke nou gen patenarya yo, nenpòt chanjman nan kou etid yo (admisyon repòte, kòmansman nan mòd miks) ap notifye sou sit entènèt nou an. Chak aplikan ki konplete avèk siksè pwosesis aplikasyon nan AC pral enfòme de nenpòt ki chanje nan orè inivèsite atravè imel oubyen pa yon anplwaye AC.
Kilè m ap konnen pri chwa etid mwen an?


Frè ekolaj yo deja sou sit entènèt nou an. Gade pwogram ou vle etidye a, tout frè yo ak dire etid yo endike klèman.
Eske nou bezwen konnen nòt tès mwen yo lè m’ap aplike an?


Nou bezwen yon kopi relve nòt ou.
E si rezilta tès mwen yo ba?


Voye yon imèl nan biwo admisyon an : admissions@ayiticollege.edu.ht , epi n’ap kapab konseye w sou opsyon ke ou genyen yo.
Eske ou bezwen sèlman diplòm lekòl segondè mwen an?


Wi, nan moman ke wap fè aplikasyon an. Si nou ta bezwen nenpòt lòt dokiman, n’ap enfòme w pa imel
Èske gen yon restriksyon laj pou aplike pou admisyon?


Non, depi ou aplike nan intèval 5 ane de lè ou te genyen BACC / High School
Èske papye lekòl mwen an bezwen legalize?


Se pa nan moman aplikasyon an, men anvan ou aplike pou viza, tout dokiman ou yo ap bezwen legalize.
E si lekòl segondè mwen an Ayiti pa enskri nan depatman edikasyon nasyonal?


Tanpri toujou bann ou relve nòt lekòl segondè ou an, n’ap evalye aplikasyon ou yo, nap fè w konnen kisa ki posib.
Èske nou ofri kèk kou sou entènèt oswa adistans?


Wi, nou ofri kou sou entènèt ak distans sou platfòm AyitiX nou an.
Èske mwen bezwen TOEFL ou IELTS oswa lòt kalifikasyon lang anglè pou m aplike pou etid nan AC?


Wi, tout etid ke w vle fè yo se an anglè. Depi nan kòmansman, ou dwe gen ase fasilite nan ekri ak pale anglè pou ka entegre kou yo.

N’ap konsidere yon egzanpsyon nan egzijans sila pou aplikan ki te edike a tanplen nan lang anglè pandan de dènye ane ki sot pase yo anvan dat limit aplikasyon an ki se 15 oktòb la, oubyen nou ki fenk fin fè etid sekondè an anglè nan peyi kote lap viv lan.

Si ou pa satisfè egzijans sa a, ou ka pran kou anglè ke Ayiti College ap bay sou entènèt epi pase egzamen rantre nou an.
Èske mwen ka aplike pou plis pase yon kou nan menm ane admisyon an?


Wi, Ou ka aplike pou plizyè kou, men li pa nòmalman posib pou aplikan yo aplike de fwa pou menm kou a pandan menm sik admisyon an.
Pou aplike pou plizyè kou, apre ou fin ranpli fòm aplikasyon pou admisyon an, voye yon imèl ban nou nan: admissions@ayiticollege.edu.ht ak lòt kou oswa kanpis ou enterese ladan l yo.
Ki sa ki yon deklarasyon finansyè?


Si ou resevwa yon lèt dòf, ou pral oblije ranpli yon fòm Deklarasyon Finansyè ki satisfè kondisyon finansyè pou admisyon an. Sa a gen pou objektif asire ke w konplètman okouran de frè yo ak frè akomodasyon ki asosye ak chwa detid ou an nan inivèsite a. Ou dwe montre ke ou gen ase finansman kika kouvri frè kou yo pou yon lane, avèk prèv finansye tankou yon lèt de moun ka patwone etid lan oswa atestasyon bank ou. Si ou pa ka peye frè ou yo ak frè akomodasyon, ou pap kapab kontinye etid lan.
Si mwen pa jwenn yon bousdetid, èske mwen ta gen posiblite pou travay nan Ewòp pou peye lekòl mwen?


Fok sponsò ou ka peye premye ane etid lan ak frè akomodation yo. Yon etudyan ka travay 20 èd tan nan yon semèn legalman nan pi fò peyi Ewopeyen yo. Sa ka ede konplete depans ou, men li pa ka garanti ou pral touche ase pou peye ekolaj ou ak lòt frè yo.
Kilè ane lekòl lan kòmanse?


An Oktòb 2020
Kouman vwayaj an Ewòp lan òganize? Èske mwen responsab pou òganize vwayaj mwen si yo aksepte m?


Wi, ou responsab pou achte tikè vòl ou ak lòt aranjman vwayaj. Nou ka bay konsèy ak ede ou fè pi bon chwa.
E si yo refize viza mwen an?


Baze sou rezon ki fè yo refize lan, ou ka aplike ankò, oswa n’ap ka ranbouse w frè pou peye lekòl la mwens yon 100 $ frè administratif.
Èske m ap resevwa èd pou sekirite lojman? Èske w gen yon opsyon dòtwa?


Nou bay enfòmasyon sou plizyè opsyon lojman nan vil ke wap etidye an. Nou pa gen dòtwa, men majorite inivèsite yo genyen.
Èske mwen ka aplike pou yon degre Metriz oswa Doktora?


Wi, voye yon imèl bay postgraduate@ayiticollege.edu.ht pou plis enfòmasyon
Si mwen aplike pou yon degre Mètriz oswa Doktora, eske mwen ka deplase ak fanmi m?


Wi, ou dwe kapab montre anbasad yo ke ou gen ase lajan pou pran swen tèt ou ak fanmi w pandan tout dire pwogram Post gradye a.
Si mwen ta echwe premye ane a, eske mwen ka repete?


Wi, sa posib. Ayiti College pap responsab pou peye ane ke wap repete an, se ou menm ki dwe asepte si w vle repeye yon ane.
Eske ou gen lekòl ete pou elèv entènasyonal yo?


Wi. Aplikasyon pou pwogram dete yo kòmanse nan mwa janvye chak ane
Èske w ofri Tours Gide nan Inivèsite a pou touris?


Wi nou ka ofri Tours gide nan kanpis pou gwo elèv yo ak fanmi yo. Pri a tout antye se responsablite nan aplikan an ak viza yo nan diskresyon an nan Anbasad yo.
Yon fwa ke m fin peye frè aplikasyon an ki garanti ke mwen genyen ke tout swivi yo pral fèt?


Frè aplikasyon ou se yon frè ki pa ranbousab ki pèmèt nou travay sou aplikasyon w lan. N’ap enfòme sou sitiyasyon aplikasyon apre nou finn trete dosye w la.

English

Where is Ayiti College?


Ayiti College has campuses in Port au Prince, Poland, Romania, Turkey and Tbilisi-Georgia.
What does the Ayiti College motto "Limye, Verite, Amitye" mean?


Limye - Verite - Amitye - Haitian Kreyol for Light - Truth - Friendship Limye - signfies the light that illuminates our path and leads to Verite, the truth that gives us knowledge which leads us to Amitye, the bond of friendship and community. We believe the light will bring knowledge and that knowledge will lead us to friendships and community
How do I apply to Ayiti College?


Apply online at our website: www.ayiticollege.edu.ht/register
How do I apply for a scholarship?


Apply online at: www.ayiticollege.edu.ht/enspire
Can I apply for an undergraduate degree course if I am already studying at another university?


Yes, if you wish to follow an undergraduate course at Ayiti College, then you need to apply to start the course form the beginning of year 1. Your full academic record would be taken in to account in your application. Send us an email for more information admissions@ayiticollege.edu.ht
Are you still open during the CoronaVirus? Is there another option if Corona comes back?


We are not currently open, but we hope to be opened by October 2020, if there is improvement in the Corona Virus Pandemic. This is our Covid Policy below Covid-19 Notice: In this time of global pandemic, higher education institutions face times of innovation, change and also uncertainty. Due to the unpredictability of institutional work worldwide we confirm that Ayiti College 2020 admissions will be held according to schedule, with the note that commencement of studies will depend on partnering university and national policies put in place due to the global pandemic. Currently, we are informed that the fall semester will start as planned in all partnering universities, any changes in course of study (admission deferring, commencement in blended mode) will be updated on our website. Each applicant that successfully completes the AC application process will be informed of any changed to university schedules via email by AC staff.
When will I know the price of my choice of course of study?


All tuition fees are already on our website. Look up the program you wish to study and the fees and duration are clearly stated
Is there an age restriction on applying for admissions?


No, you must have completed your BACC/High School within 5 years of applying
Do you need to know my test score in order for me to apply?


We need a copy of your high school transcripts/relevés de notes scolaires at the time of your application.
Does my school paper need to be legalized?


Not at the time of application, but before your apply for your visas, all your documents need to be legalized
What if my high school in Haiti is not registered with the department of education?


Please still send us your high school transcript and we will evaluate your applications.
Do you offer any online or distance learning courses?


Yes, on our AyitiX platform, we offer online and distance learning courses. www.ayitix.edu.ht
Do I need TOEFL or IELTS or another English language qualification to apply for undergraduate study?


Yes, if you course of study is in English. You must have sufficient fluency in written and spoken English to cope with your course from the start An exemption from this requirement will be considered for applicants who have been educated full-time in the medium of the English Language throughout the two most recent years before the 15 October application deadline, and who remain in full-time education conducted in the English language until the end of the school year in their home country. If you do not meet this requirement, you can take the Ayiti College English course online and take our entry exams.
Can I apply for more than one program in the same admissions year?


Yes, You can apply for multiple program at more than one campulses, but it is not normally possible for applicants to apply twice for the same course during the same admissions cycle. To apply for multiple coures, after you have completed the Admissions Application form, send us an email at admissions@ayiticollege.edu.ht with the other courses or campuses you are interested in.
What is the Financial Declaration?


If you receive an offer letter, you will be required to complete a Financial Declaration form to meet your financial condition of admission. This aims to ensure that you are fully aware of the expected fees and living costs associated with your chosen course of study at the university. You should show that you have sufficient funding to cover the Course fees for Year 1 of your course, by providing financial evidence such as a letter from your scholarship sponsor or your bank. If you cannot pay your fees and living costs, you will not normally be able to continue your studies.
When does the school year start?


October 2020
How is travel to Europe organized? Am I responsible for organizing my travel if I get accepted?


Yes, you are responsible for buying your flight tickets and other travel arrangements. We can provide advice to assist you make the best choices.
What if my visa is denied?


Based on the reason for refusal, you can reapply, or get the tuition fee refunded minus a 100 $ administrative fees.
Would I receive help to secure housing? Do you guys have a dorm option?


We provide information on several housing options by city. We do not have dorms. The cost of living, which includes dormitory cost is the sole responsibility of a student and/or guardian.
Can I apply for a Master or PhD degree?


Yes, send an email to postgraduate@ayiticollege.edu.ht for more information
If I apply for a Master or PhD degree, can I move with my family?


Yes. You must be able to show the embassies that you have enough fund to take care of your and your family for the entire duration of the Post graduate Program. Ayiti College will not be responsible for any cost related to a student bringing family members.
If I failed the first year, can I repeat?


Yes, at your own cost. Ayiti College will not be responsible for the cost of repeating a year or program
Do you have any summer schools for international students?


Yes. Application for our summer school programs are open in January of every year. Send us an email at sp@ayiticollege.edu.ht to reiceve updates on our SP - Summer Programs.
Do you offer courses in English as a Foreign Language?


Yes, we offer online English courses on Ayitix Platform and Live English courses.
Do you offer guided tours of the University for tourists?


Yes we can offer guided tours of campuses for prospective students and their families. The entire cost is the responsibility of the applicant and visas are at the discretion of the Embassies.

Scholarship - Bousdetid

Do the scholarships cover everything (Campus + Logement + tuition fee + pocket money)?


For Ayiti College Scholarships please go to www.ayiticollege.edu.ht/enspire. If you have an outside scholarship contact them to see what the scholarship covers.
Once I pay the application fee what guarantee do I have that all of the follow-ups will be made?


Your application fee is a non refundable fee that allows us to process your application. You will be informed of the status of your application after your file is processed.
Is there an age restriction to apply for the scholarship?


There are no age restrictions on scholarship but you will have to meet the requirements to apply for a scholarship. For more information go to www.ayiticollege.edu.ht/ensipire
How do I apply for a scholarship?


Apply online at: www.ayiticollege.edu.ht/enspire
Ki sa Enspire?


Enspire se pwogram bous ak devlopman pwofesyonèl nou an. Li disponib pou etidyan Ayiti College, anplwaye gouvènman, anplwaye ONG lokal, diplomat Ayisyen, pwofesyonèl sante, edikatè ak antreprenè ki jwe yon wòl vital nan devlopman sosyo-ekonomik Ayiti.
Eske bousdetid yo kouvri tout bagay (Campus + Logement + frè ekolaj + lajan pòch)?


Pou Bousdetid Ayiti College tanpri ale sous sit www.ayiticollege.edu.ht/enspire. Si ou gen yon moun kap peye lekòl, kontakte l pou konnen kisa ke lap kouvri.
Èske gen yon restriksyon laj pou aplike pou bousetid?


Pa gen okenn restriksyon laj, men ou pral gen pou satisfè kondisyon yo mande yo pou ka aplike pou yon bousdetid. Pou plis enfòmasyon ale nan www.ayiticollege.edu.ht/ensipire
Kouman pou mwen aplike pou yon bousdetid?


Aplike sou sit entènèt nou an ki se: www.ayiticollege.edu.ht/enspire
What is Enspire?


Enspire consist of our grants, scholarships and professional development programs. Available to Ayiti College students, researchers, educators, community leaders and anyone who plays a vital roles in the social economic development of Haiti. Enspire in kreyol is translated into English as Inspire.
Yon fwa ke m fin peye frè aplikasyon an ki garanti ke mwen genyen ke tout swivi yo pral fèt?


Frè aplikasyon ou se yon frè ki pa ranbousab ki pèmèt nou travay sou aplikasyon w lan. N’ap enfòme sou sitiyasyon aplikasyon apre nou finn trete dosye w la.